leadsolutions.cz Lead Solutions s.r.o. | Agentura se skute?nou tvá?í ve va?em regionu

leadsolutions.cz
Title: Lead Solutions s.r.o. | Agentura se skute?nou tvá?í ve va?em regionu
Keywords:
Description: Lead Solutions s.r.o. | Agentura se skute?nou tvá?í ve va?em regionu Menu ≡ ╳ Va?e marketingová ?e?ení ve Franchízovém systému + 420 775 615 501 info@leadsolutions.cz Sledujte nás Twitter Nejnověj?í i
leadsolutions.cz is ranked 5343485 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,757. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. leadsolutions.cz has 43% seo score.

leadsolutions.cz Information

Website / Domain: leadsolutions.cz
Website IP Address: 46.28.105.93
Domain DNS Server: ns.wedos.com,ns.wedos.cz,ns.wedos.eu,ns.wedos.net

leadsolutions.cz Rank

Alexa Rank: 5343485
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

leadsolutions.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,757
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $308
Yearly Revenue: $3,757
Daily Unique Visitors 947
Monthly Unique Visitors: 28,410
Yearly Unique Visitors: 345,655

leadsolutions.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 16 Aug 2016 12:42:09 GMT
Server Apache

leadsolutions.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

leadsolutions.cz Traffic Sources Chart

leadsolutions.cz Similar Website

Domain Site Title

leadsolutions.cz Alexa Rank History Chart

leadsolutions.cz aleax

leadsolutions.cz Html To Plain Text

Lead Solutions s.r.o. | Agentura se skute?nou tvá?í ve va?em regionu Menu ≡ ╳ Va?e marketingová ?e?ení ve Franchízovém systému + 420 775 615 501 info@leadsolutions.cz Sledujte nás Twitter Nejnověj?í informace o Lead Solutions zde Facebook Sledujte nás na Facebooku LinkedIn Nejnověj?í informace o Lead Solutions zde Google + Sledujte nás na Google + Eko sá?ek – Facebook Nejnověj?í informace o Eko sá?cích zde RSS Odebírejte na?e p?íspěvky Menu ≡ ╳ úvod O nás Na?e slu?by Nové projekty Jednostránkovy e-shop Ekologické reklamní systémy Grafické práce Logo vektorizace loga Letáky plakáty kresba ilustrace Bannery obal design On-line marketing Tvorba nového webu Tvorba nového e-shopu SEO optimalizace SEO copywriting Sociální sítě Blog Reference Kontakty Kontakty v regionech Spolupracujte s námi Co je franchising Spolupráce vyroba V rámci digitálního marketingu p?sobíme na trhu vyroby webovych stránek, e-shop? i SEO slu?eb Komplexní digitální marketing SEO SMM CRO Ka?dá odvedená práce je p?ipravená míru a p?esně podle po?adavk? na?ich zákazník?. Tvorba www stránek a e-shopu Snadná administrace Responzivní web design SEO nastavení Postaráme se, abyste byli v centru pozornosti s minimálním úsilím a maximálním ziskem po?tu novych klient? Marketing v sociálních sítích SEO SMM CRO Off-line marketing P?iná?íme vám mo?nost regionální cílené prezentace p?ímo na koncového zákazníka s velmi vysokym procentem úspě?nosti. On-line marketing Na?e marketingová agentura Vám zhotoví poutavé webové stránky, p?ehledné e-shopy a zajistí kvalitní SEO – budete vidět na ka?dém kroku! Sociální sítě marketing Vyu?ijte sílu sociálních sítí. Nejlep?í reklamou je doporu?ení. Komunikujte, sdílejte, bavte se! Lead Solutions marketingová agentura POSTARáME SE O TO, A? JE VA?E FIRMA LéPE VIDěT! Navrhneme Vám komplexní ?e?ení pro získávání novych zákazník?. Víme CO, KDE a JAK směrem k zákazník?m komunikovat a umíme to pro Vás také zrealizovat. Oslovujte své zákazníky atraktivně a efektivně zároveň - po internetu, sociálních sítích i v terénu. Nechceme byt pro na?e klienty vzdálenou metropolitní agenturou ukrytou za pe?livym marketingem. Jsme vám na dosah,p?ímo ve Va?em regionu. Známe proto velmi dob?e Va?e konkuren?ní prost?edí, povahu i chování Va?ich skute?nych zákazník?. Díky mnohaleté zku?enosti v oboru marketingu dob?e ovládáme nástroje, které vám pomohou oslovit co největ?í po?et reálnych budoucích klient? a hlavně na trhu USPěT! Osobní p?ístup je pro nás samoz?ejmností Víme, jak u?et?it ?as a peníze Máme zku?enosti pro vá? projekt P?e?těte si o nás více Kde nás najdete on-line Facebook Twitter Google + Facebook - EKO ?as Stavíme na osobním p?ístupu ke v?em svym klient?m se znalostí jejich vize a cíl?. Pomáháme budovat dobré jméno firmy i vyrobní zna?ky, spole?ně dosahujeme reálnych cíl?. Nejd?le?itěj?í ?ást na?í spolupráce je ?as – ?as, abychom dokázali navrhnout a vysvětlit ka?dy krok, ktery povede k ideální propagaci. ?as, ktery si v?dy uděláme na ka?dého na?eho klienta. Region Na?i regionální zástupci i realizáto?i reklamních kampaní se pohybují v reálném prost?edí daného regionu. A právě ve va?em nejbli??ím okolí máte na dosah největ?í potenciál va?ich budoucích zákazník?. Na?i specialisté tě?í nejen ze své profesionální dovednosti, ale i ze znalosti konkrétního města. Znají slabé i silné stránky, povahy nákupní síly, konkuren?ních spole?ností i zvyklostí do nejmen?ího detailu. A na detailech va?eho regionu mnohdy zále?í nejvíce. V?estranost Umíme si poradit s jakoukoli formou ?i cílem podnikatelské ?innosti. Nezamě?ujeme se pouze na firmy s potenciálem největ?í zakázky. Vá?íme si zájmu a p?íle?itosti pracovat pro st?ední i malé firmy, i pro drobné podnikatele. Dob?e zvolená forma a míra propagace doká?e pozvednout podnikání jakéhokoli oboru. Dialog Je pro nás d?le?ité vést dialog. Analyzovat sou?asny stav propagace, doporu?it kroky, vyslechnout si názor a spole?ně najít ideální cestu k oslovení mnoha novych zákazník?. Dáváme p?ednost názoru na?eho klienta. Spole?ně hledáme formu, která je pro na?eho klienta nejen p?ínosná, ale se kterou se i snadno ztoto?ní. Formu, pro kterou je ná? klient spolutv?rce. Míra Na?i nabídku stavíme na skute?ně dosa?itelnych cílech. Navrhneme klient?m nejen správnou formu prezentace, ale i správnou míru. Podle p?edmětu podnikání ?i nabízenych slu?eb umíme rozli?it, kdy je dosa?eno optimálních vysledk?. Doká?eme efektivně pracovat s finan?ním rozpo?tem klienta a opravdu rozumně jej vyu?ít. Zku?enost Stojíme vedle na?ich klient?. Na?e znalosti prost?edí internetovych prost?edk? i nástroj? regionální reklamy stavíme na dlouhych letech zku?eností získanych prací se skute?nymi klienty. Sledujeme nejnověj?í trendy a dr?íme krok s vyvojem unikátního prost?edí reklamy a propagace. Umíme spojit esenci efektivních krok? spolu s inovativními prvky. Máte na nás otázky Zavolejte nám rádi odpovíme Na?e zastoupení v regionech Kontakt centrála Pobo?ka Kladno Pobo?ka ?. Budějovice Kontakt centrála LEAD SOLUTIONS s. r. o. Rybná 716/24 Staré Město 110 00 Praha + 420 775 615 501 + 420 602 118 850 info@leadsolutions.cz Pobo?ka Kladno LEAD SOLUTIONS s. r. o. Petra Bezru?e 1357 Kladno 272 01 + 420 775 615 501 info@leadsolutions.cz Pobo?ka ?. Budějovice LEAD SOLUTIONS s. r. o. Puklicova 1013/28 ?eské Budějovice 370 04 + 420 777 071 307 otakar.hostensky@leadsolutions.cz Lead Solutions s.r.o. originální marketingová ?e?ení close Vyhledávání Nejnověj?í p?íspěvky Internetovy marketing Za?něte podnikat staňte se na?ím franchisovym partnerem Reklama na Google a Facebooku je dra??í, ne? si ?asto firmy myslí Nejnověj?í komentá?e Archiv B?ezen 2016 Duben 2014 Rubriky Neza?azené Online marketing SEO Základní informace P?ihlásit se RSS (p?íspěvky) RSS (komentá?e) ?e?tina pro WordPress

leadsolutions.cz Whois

Domain Name: LEADSOLUTIONS.CZ